پاسخ شنید: پدر جان! پیکر محمدت سالمِ سالم است.

بستن
بستن