خاطرات دفاع مقدسمعارف و اخلاق

آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی

آ مثل آوینی….

شهیدآوینی:

همین الان اگر
ملڪ الموتــ سر رسد
و تو را به عالــم
باقے فراخواند
هر چنــد با شهــادت
آماده اے؟

شہــادت ….
بہ آسمان رفتن نیستـــ
بہ خود آمدن استـــ .

شهید سیدمرتضے آوینی:

نماز آن گاہ نماز است ڪہ
میان ظاهر و باطن جمع شود
و گرنه ،مقتداے آن نماز
ڪہ در لشگرِ یزید بخوانند
شیطان است…

ﺷﻬﯿﺪ ﺁﻭﯾﻨﯽ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻓﺘﺢ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺗﻬﯿﻪﯼ ﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﯼ ﺩﻩ ﻗﺴﻤﺘﯽ ” ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ

ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﻬﯿﻪﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ، ﻫﻮﯾﺰﻩ ﻭ ﻓﮑﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻧﺪ

ﺷﻬﺮﯼﺩﺭﺁﺳﻤﺎﻥﮐﻪﺑﻪﻭﺍﻗﻌﻪﯼﻣﺤﺎﺻﺮﻩ،ﺳﻘﻮﻁﻭﺑﺎﺯﭘﺲﮔﯿﺮﯼﺧﺮﻣﺸﻬﺮﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺩﺭﻣﺎﻩﻫﺎﯼﺁﺧﺮﺣﯿﺎﺕﺷﻬﯿﺪﺁﻭﯾﻨﯽﺍﺯﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﭘﺨﺶﺷﺪ،ﺍﻣﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼﻭﯼﺑﺮﺍﯼﺗﮑﻤﯿﻞﺍﯾﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪوﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯼﺩﯾﮕﺮﺑﺎ  ﺷﻬﺎﺩﺗﺶﺩﺭﺭﻭﺯﺟﻤﻌﻪ۲۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ۱۳۷۲ﺩﺭﻗﺘﻠﮕﺎﻩﻓﮑﻪﻧﺎﺗﻤﺎﻡماند

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

لحظاتی قبل از شهادت شهید سید مرتضی آوینی
🌷 ۲۰ فروردین ۱۳۷۲ قتلگاه فکه 🌷

🌹شهید آوینی🌹

بسیجی آسایش تن را قربانی كمال روح كرده است و خود را نه در روز و ماه و سال و شهر و كوچه و خیابان،
كه در فاصله‌ی میان مبداء و موعود تاریخ باز شناخته است🍃

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

ﻫﺮﭼﻨﺪﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﯿﻨﻤﺎ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻭ ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻫﺮﭼﯿﺰﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.ﻭﻟﯽﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽﺍﻭﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻧشد

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﯾﮏ ﺗﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﮐﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻢﺧﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩ.

💠بیستم فروردین ماه،
سالروز شهادت
شهید سیدمرتضی آوینی
و روز هنر انقلاب اسلامی گرامی باد.

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼﻧﻈﺎﻡﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻭﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮﺏ، ﻏﺮﺏﺯﺩﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻦﻓﮑﺮﯼ، ﺗﺠﺪﺩ ﻭ ﺗﺤﺠﺮ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮﺩ😊

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

خداوند مقربترین بندگان خویش را
از میان عشــــاق بر میگزیند
ڪہ گرہ ڪور دنیا را بہ
معجـزہ عشــــق
مـے گشـایند.

سید شهیداטּ اهل قلم

ﺷﻬﯿﺪ ﺁﻭﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯿﺖ، ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﺷﯿﻮﺍﯾﯽ ﺑﯿﺎﻥ #ﺍﻋﺠﺎﺏﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻭ ﺑﻪ #ﻗﺮﺁﻥ، #ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ، ﮐﻠﻤﺎﺕ #ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ‏( ﺭﻩ ‏) ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﺸﺖ. 👈ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺁﺭﺍ، ﻭ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﻣﺘﻔﮑﺮﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺣﮑﻤﺖ، ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ👌👌

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

ﺍﻭﺷﻨﺎﺧﺖﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻭﺳﯿﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺗﻤﺪﻥ ﺟﺪﯾﺪﺭﺍ ﺍﺯﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺖ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯﻣﯿﻨﻪﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﻭﻏﺮﺏ ﺯﺩﻩﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽﺭﺍﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪﻭﺑﻪ ﺑﺴﻂﻭﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺗﻔﮑﺮ ﺍﻟﻬﯽﻣﺪﺩﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ

🔵 دلایل خواندنی شهید آوینی برای گوش ندادن به برخی موسیقی ها
🔴 شهید آوینی: اگر دیدید موسیقی بر محتوا غلبه دارد، گوش نکنید

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

ﺍﻭﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﺑﻮﺩﮐﻪ ﺑﺎﻭﻗﻮﻉﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡﺧﻤﯿﻨﯽ‏(ﺭﻩ)ﺑﺸﺮﻭﺍﺭﺩﻋﻬﺪﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪﯼﺷﺪﻩﺍﺳﺖﮐﻪﺁﻥ ﺭﺍ”ﻋﺼﺮﺗﻮﺑﻪﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ”ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﻋﺼﺮﯼﮐﻪ ﺑﻪﺍﻧﻘﻼﺏﺟﻬﺎﻧﯽﺍﻣﺎﻡﻋﺼﺮ‏(ﻋﺞ‏)ﻭ ﻇﻬﻮﺭ”ﺩﻭﻟﺖﭘﺎﯾﺪﺍﺭﺣﻖ” ﻣﻨﺘﻬﯽﺧﻮﺍﻫدشد

سخنان مقام معظم رهبری درمورد شهید سیدمرتضی آوینی⬇️⬇️⬇️⬇️

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

‍ 💠 رهبر معظم انقلاب :

کارهایی که ایشان (شهید آوینی)داشتند نباید زمین بماند .
این کارها ، کارهای با ارزشی بود .
معلوم می شود ظرفیت خیلی بالایی داشتند که این قدر کار و این همه را به خوبی انجام می دادند .

👈مخصوصا این روایت فتح چیز خیلی مهمی است👌

خون دادن برای  امام خمینی زیباست؛ اما خون دل خوردن برای #امام_خامنه‌ای از آن هم زیباتر است…

❤️شهید سید مرتضی آوینی❤️

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

آمدیم شروع کنیم پشت دستگاه برای ادیت کردن فیلم های (روایت فتح)

من نشسته بودم؛ سید رفت بیرون وضو گرفت آمد. آمدم کار کنم دوباره رفت بیرون وضوگرفت آمد …
به او گفتم آقا سید وسواسی شدی؟!
فهمید که من وضو نگرفتم. بدون وضو دارم به کار دست میزنم.
✅ “تو رو خدا امر به معروف و نهی از منکر را نگاه کنید؛ نشد که مستقیم به او بگوید پسر جان پاشو برو وضو بگیر …”
🌸درسته اینها فیلم هست و جسم مرده است؛ ولی ما راجع یک موضوعی داریم صحبت می کنیم که فلسفه ای داره مثل نماز خواندن باید وضو بگیریم.
🔺برای اینکه اذن دخول بدهند که اجازه بدهند که ما برای شهدا کار کنیم. قلم بزنیم. فیلم بسازیم باید وضو بگیریم.
🌸 نمیشه همینطوری دست زد به کار، تازه یک طوری نمی گوید که به او بر بخورد (دلش بشکند)
میز کارش هم حتما و هر شکل باید رو به قبله باشد؛ عین نماز خواندن.

🎤راوی: سردار حاج سعید قاسمی
در مورد سید شهیدان اهل قلم شهید آسید مرتضی آوینی.

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

😔بعد از شنیدن خبر شهادت سید مرتضی خواستم خودم این خبر را به بچه‌ها بدهم،

به همین علت ظهر در راه بازگشت از مدرسه به آنها گفتم:« پدر هست، همیشه هست، فقط ما توانائی دیدنش را نداریم

و این می‌تواند زیاد مهم نباشد».

انسان حقیقی در فناست كه حیات می‌یابد، و به دیگران نیز حیات می‌بخشد،‌

و چنین مقدر است كه در قید حیات ظاهر جز برای تنی چند از اهل دل ناشناس بماند،

تنهایی و غربت او نیز تا واپسین روز مؤید همین معنا بود.

در روز تشییع جنازه از دیدن آن خیل دلسوختگان بر خود لرزیدم. چگونه او در تنهایی خود این همه عاشق داشت؟

بسیار گفتند و شنیدیم که او لیاقت #شهادت داشت. #شهادت_حقش_بود.

باب شهادت به روی شایستگان باز است. چگونه باور کنم؟

این روزگار كه #روزگارشهادت نیست. او همواره در پی #جاودانگی بود.

ازمرگ نمی‌هراسید و باور داشت كه این تن نه جای پروراندن كرم است، پیله‌ای است تا كه پروانه آن را بشكافد و آن همه بر گرد #شمع_ولایت طواف كند،

تا خود شمع صفت شود و در مدح عشق، #كربلا، ندای هل من ناصر ینصرنی، را ندای حق‌طلبی تمام اعصار را لبیك گوید،‌

او #كربلا را #درفكه یافت و از همان جا نیز به #یاران_امام حسین (ع) پیوست❤️😔

👈راوی : همسرشهید

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

💞شادی ارواح طیبه ی شهدا،امام شهدا، شهدای دفاع مقدس،شهدای مدافع حرم💞
و علی الخصوص شهید

🌹۲۰ فروردین سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم سیدمرتضی آوینی

🌹با صلواتی یادش کنیم

🌹سید بزرگوار شما هم ما را نزد سید الشهداء(ع) یاد کنید.

که شدیدا محتاج دعایتان هستیم

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

🌷شهید آوینی: ما از سوختن
نمی ترسیم
که چون پروانه ها
عاشق نوریم
و هر جا که نور ولایت است
گرد آن حلقه می زنیم.🌷

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

دعا بخـوان
برای عاقبت بخیـرے من
تویے ڪـہ
ختم به خیـر شد عاقبتت …🍃

🖋چہ خوب شد
قلم برداشتے
و برایمان نوشتے …
چہ خوب توشہ اے شد
گفتہ هایت ،
براے روزهای سختمان …💖

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

٢۰فروردین یاد آور روزهایی است همچون مقاومت هنر استقامت و در نهایت هنر زیبای روایت…
.
.
٢۰فروردین هرسال تو را روایت میکند ; روایتی متفاوت از قلب فکه و رمل های روانش…
.
.
روایتی از جنس خون و قلم. ; روایتی به معنای پر کشیدنت که آن را روایت فتح مینامیم…
.
.
و تو ای سید شهیدان اهل قلم چه زیبا سروده ای معنای عشق را ; که عشق همان معنای جاودانگی در خاکریز گمنامیست…
.
.
و اجر تمامی کار ها در گمنامیست , همان نامی که سال های سال , از آن گذشته ای و اوج این سخن را در دیدار با مولای عشق , امام خامنه ای عملی نموده ای و نامی زخود نبرده ای جز روایت فتح…
.
.
و اما این بار روایت فتح است که تو را اینگونه روایت میکند : ٢۰ فروردین ماه روز هنر انقلاب اسلامی که سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی با خون سرخ خود آن را امضاء نموده است…

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….
آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

 

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

 

آ مثل آوینی....سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم...سید مرتضی آوینی..........
آ مثل آوینی….سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم…سید مرتضی آوینی……….

 

 

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا